ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms of Service)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานบนเว็บไซต์ https://ridji.thaionline.top ภายใต้การจัดการดูแลของ ก้าวไกลนวัตกรรม เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง ถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ ซึ่งบริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ https://ridji.thaionline.top ต่อไปนี้จะเรียกว่า ก้าวไกลนวัตกรรม 

ข้อ 1 ข้อตกลงทั่วไป 

ก้าวไกลนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงอื่น ๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างก้าวไกลนวัตกรรมกับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้  หากข้อตกลงระหว่างก้าวไกลนวัตกรรมกับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้  ก้าวไกลนวัตกรรมกับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก 

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ก้าวไกลนวัตกรรมถือว่าท่านยินยอมให้ก้าวไกลนวัตกรรมดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้  ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม 

ก้าวไกลนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยท่าน และท่านย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ 

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว 

ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางก้าวไกลนวัตกรรมจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ก้าวไกลนวัตกรรมทราบทันที เพื่อก้าวไกลนวัตกรรมจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการธุรกรรมรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งติดต่อทาง Line : ridji.online โทรศัพท์ : 096 235 1698 อีเมล์ krueaknarin@gmail.com ได้ทันที 

ข้อ 2 ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ก้าวไกลนวัตกรรมพยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางก้าวไกลนวัตกรรม จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว 

ก้าวไกลนวัตกรรมพยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของก้าวไกลนวัตกรรม 

รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของก้าวไกลนวัตกรรม ก้าวไกลนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ที่ทางก้าวไกลนวัตกรรมได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทางก้าวไกลนวัตกรรมได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว 

ข้อ 3 การชำระเงิน 

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ชำระเงินปลายทาง โดยท่านต้องสินค้าชำระจำนวนเงินให้ครบถ้วน และตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 

หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน  

ข้อ 4 นโยบายการส่ง – รับสินค้า

ก้าวไกลนวัตกรรมจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการ ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์ 

การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ ก้าวไกลนวัตกรรมจะพยายามประสานงานกับก้าวไกลนวัตกรรมขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ท่านได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด 

ข้อ 5 นโยบายการเครมสินค้า

ก้าวไกลนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ ซึ่งจำดำเนินเครมสินค้าให้ลูกค้า 

วิธีการแจ้งเครมสินค้า 

ท่านสามารถแจ้งเครมสินค้า โดยด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 

  1. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกแกะ หรือมีการเปิดสินค้าก่อนรับจากบริษัทขนส่ง 
  2. กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตามเว็บไซต์  
  3. สินค้ามีตำหนิ ใช้งานไม่ได้  

โดยสามารถทำการเครมสินค้าได้ทันทีที่ได้รับสินค้า หรือหากตรวจสอบสินค้าและพบว่าสินค้า หรืออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือใช้งานไม่ได้ สามารถส่งคืนสินค้าที่มีปัญหา พร้อมรูปภาพ วีดีโอขณะเปิดพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีขอเครมสินค้า กลับบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม ก้าวไกลนวัตกรรมมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี หากไม่มีคลิปวีดีโอ หรือคลิปวีดีโอไม่สมบูรณ์ (ตัดต่อ รายละเอียดไม่ชัดเจน) และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน 

วิธีการเครมสินค้า 

ก้าวไกลนวัตกรรมพร้อมดำเนินการเครมสินค้าให้กับท่าน หากพิสูจน์ได้ว่าความสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า โดยการเครมสินค้าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การชำระเงินของท่านที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา 

กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน ก้าวไกลนวัตกรรม จะทำการเครมสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน

กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส โอนผ่านบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม ก้าวไกลนวัตกรรม จะทำการเครมสินค้า ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอเครมสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน 

ก้าวไกลนวัตกรรม จะดำเนินการเครมสินค้าพร้อมขนส่งสินค้ากลับให้กับท่านภายหลังจากดำเนินการเครมสินค้าเสร็จเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 – 30 วัน

ข้อ 6 นโยบายการคืนสินค้า / การคืนเงิน 

ก้าวไกลนวัตกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆ รวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ

ข้อ 7 การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ก้าวไกลนวัตกรรมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เนื่องจากการยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่สามารถทำได้ หลังจากที่ที่ยืนยันสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จัดส่งสินค้าผิด หรือสินค้ามีตำหนิ หรือสินค้าเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการขนส่ง ทางก้าวไกลนวัตกรรมยินดีรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่สินค้าถูกส่งกลับมาที่ก้าวไกลนวัตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อ 8 ข้อกำหนดความรับผิดชอบ 

– ก้าวไกลจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน 

– รูปภาพ วีดีโอ และข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

– สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย 

ข้อ 9 ข้อกำหนดความรับผิดชอบ 

หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการและสินค้า รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท สามารถติดต่อ ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือ บริการ รับฟัง และอำนวยความสะดวกให้ท่าน อย่างดีที่สุด

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

ก้าวไกลนวัตกรรม KKI : Kao Klai Innovation ( https://ridji.thaionline.top
182 ซอยพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทรศัพท์: 096 235 1698 

Email : krueaknarin@gmail.com 

Line: @ridji.online 

จัดทำนโยบายโดย : ก้าวไกลนวัตกรรม KKI : Kao Klai Innovation ( https://ridji.thaionline.top

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566